หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปปช.) รายการเช่ารถยนต์ จำนวน ๔ รายการ
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ตาราง ปปช757045.pdf