หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปปช.) รายการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ตาราง ปปช ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศวส.pdf
        2.   ตาราง ปปช ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สพล.pdf
        3.   ตาราง ปปช. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สนป.pdf