หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปปช.) รายการจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   1. ตาราง ปปช. ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์.pdf