หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บตัวอย่างแมลง แบบรางเลื่อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.pdf
        2.   ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
        3.   คูณลักษณะตู้เก็บตัวอย่างแมลง กรรมการ.pdf