หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปปช.) รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บตัวอย่างแมลงแบบรางเลื่อน จำนวน ๑ ชุด
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ตาราง (ปปช) ตู้เก็บตัวอย่างแมลงแบบรางเลื่อน 1 ชุด.pdf