หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศประกวดราคา970500.pdf
        2.   เอกสารประกวดราคา 12-2561 .pdf
        3.   สเป็คครุภัณฑ์.pdf
        4.   โลโก้รถ.pdf
        5.   ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding).pdf
        6.   แบบสัญญาซื้อขายทัว่ ไป.pdf
        7.   แบบหนังสือค้ำประกัน สัญญาซื้อขาย.pdf
        8.   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม.pdf
        9.   ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.pdf
        10.   บทนิยาม.pdf
        11.   บัญชีเอกสารส่วนที่ 1.pdf
        12.   บัญชีเอกสารส่วนที่ 2.pdf