หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (ณ สวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   1-ประกาศขายทอดเชียงใหม่ 11.pdf
        2.   1-อสพ.เชียงใหม่-ครุภัณฑ์สำนักงาน.pdf
        3.   2-อสพ.เชียงใหม่-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์.pdf
        4.   3-อสพ.เชียงใหม่-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ.pdf
        5.   4-อสพ.เชียงใหม่-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่.pdf
        6.   5-อสพ.เชียงใหม่-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ.pdf
        7.   6-อสพ.เชียงใหม่-ครุภัณฑ์การเกษตร.pdf
        8.   7-อสพ.เชียงใหม่-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง.pdf
        9.   8-อสพ.เชียงใหม่-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว.pdf
        10.   9-อสพ.เชียงใหม่-ครุภัณฑ์สำรวจ.pdf
        11.   10-อสพ.เชียงใหม่-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf
        12.   11-อสพ.เชียงใหม่-ครุภัณฑ์สนาม.pdf