หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   3-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ.pdf
        2.   5-ประกาศจ้างออกแบบ 12 รายการ ระยอง.pdf
        3.   6-เอกสารประกวดราคาจ้างออกแบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป.pdf
        4.   7-ขอบเขตงาน(TOR).pdf
        5.   8-แผนผัง.pdf
        6.   01ใบเสนอราคา.doc
        7.   02บัญชีเอกสารส่วนที่1.doc
        8.   03บัญชีเอกสารส่วนที่2.doc
        9.   05หลักประกันสัญญาจ้าง.doc
        10.   08แบบหนังสือค้ำประกันซอง.doc
        11.   9-รายชื่อผู้รับเอกสารสอบราคา.docx