หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปปช.) โครงการจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรือนกระจก ภายในพื้นที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ตาราง (ปปช) ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรือนกระจก.pdf