หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรือนกระจก ภายในพื้นที่องค์กาารสวนพฤกษศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ร่างประกาศประกวดราคา.pdf
        2.   ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
        3.   TOR ขาวดำ.pdf
        4.   ราคากลาง ขาวดำ.pdf
        5.   แบบก่อสร้าง 1878764.pdf
        6.   แบบก่อสร้าง 2924617.pdf
        7.   แบบก่อสร้าง 3269237.pdf