หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่แก้ไขปัญหาการพังทลายของดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ร่างเอกสารประกวดาราคา 21-2561.pdf
        2.   ร่างประกาศประกวดราคา194454.pdf
        3.   TOR ปรับปรุง 31-07-2561.pdf
        4.   ราคากลาง 31-07-2561.pdf
        5.   แบบโยธา 1557674.pdf
        6.   แบบโยธา 2656184.pdf
        7.   แบบโยธา 3228206.pdf