หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓๒ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศองค์การคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค.pdf
        2.   เอกสารประกวดราคาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค.pdf
        3.   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โน้ตบุ๊ค.pdf