หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปปช.) ครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเหล็กเทท้าย
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   1. ตาราง (ปปช) รถบรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ สสท.pdf