หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปปช.) จ้างปรับปรุงพื้นที่แก้ไขปัญหาการพังทลายของดินแบบถาวร
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ตาราง (ปปช) กำแพงกันดิน ครั้งที่ 2.pdf