หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3. รายการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยา จำนวน 1 รายการ
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 23 เครื่อง.pdf
        2.   ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 23 เครื่อง565578.pdf