หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปปช.) จ้างจัดวางโครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่าย Fiber Optic ระบบเครือข่ายไร้สายและติดตั้งระบบ IP CCTV จำนวน 1 ระบบ บริเวณ Canopy Walkways
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   0.0 ตาราง ปปช. .pdf