หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 20 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ร่างประกาศประกวดราคา.ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 20 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ .pdf
        2.   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 20 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ .pdf