หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ IOS จำนวน 23 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ IOS 64 GB จำนวน 23 เครื่อง 132808.pdf
        2.   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ IOS 64 GB จำนวน 23 เครื่อง 76595.pdf