หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   3-ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ.pdf
        2.   4-ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
        3.   4-ร่างเอกสารประกวดราคา307460.pdf
        4.   1-รายละเอียดคุณลักษณะ 5 รายการ.pdf