หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ จ้างออกแบบและออกแบบก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่กลุ่มอาคารเรือนกระจก
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   4-ตารางปปช.pdf