หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดัรับจัดสรรและราคากลาง(ปปช.) ก่อสร้างระบบสายล่อฟ้า
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ตาราง ปปช. งานก่อสร้างระบบสายล่อฟ้า.pdf