หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสายล่อฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสายล่อฟ้า.pdf
        2.   TOR งานก่อสร้างระบบสายล่อฟ้า.pdf
        3.   BOQ งานก่อสร้างระบบสายล่อฟ้า .pdf
        4.   แบบก่อสร้างระบบสายล่อฟ้า .pdf