หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าจัดวางโครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่าย Fiber Optic ด้วยวิธี e-bidding (ระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2562)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศประกวดราคา fiber.pdf
        2.   เอกสารประกวดร่างประกวดราคา Fiber.pdf