หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างค่าจัดวางโครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่าย Fiber Optic
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง Fiber Optic.pdf
        2.   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง Fiber Optic.pdf
        3.   TOR งานจัดวางโครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่าย Fiber Optic .pdf
        4.   ตาราง ปปช..pdf
        5.   แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง fiber.pdf