หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแยกสารแบบ Preparative Chromatography จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   4-ร่างประกาศ.pdf
        2.   5-ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
        3.   2-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf
        4.   1-ตาราง ปปช_prep column435039.pdf