หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแยกสารแบบ Preparative Chromatography จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   1-ตาราง ปปช_prep column139873.pdf
        2.   6-ประกาศ.pdf
        3.   7-เอกสารประกวดราคา23-2562.pdf
        4.   2-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ74916.pdf