หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างพัฒนาสื่อดิจิตอลมัลติมิเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ Augmented Reality Mobile Application (AR)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   3-ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf