หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างปประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาสื่อดิจิตอลมัลติมิเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ Augmented Reality Mobile Application (AR)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   4-TOR.pdf
        2.   9-ร่างประกาศ.pdf
        3.   10-ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf