หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาศูนย์สมุนไพรร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๓ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กรรมการและรักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาศูนย์สมุนไพรกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรของประเทศตลอดจนเป็นศูนย์รวบรวมสายพันธุ์พืชสมุนไพรไทยต่อไป