หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. ชวนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกันอนุรักษ์ดิน
รายละเอียด
       
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศเกษตรกรรมอย่างเช่นประเทศไทย ในการปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ นอกจากช่วยลดการเผาทำลายเศษซากพืชซึ่งทำให้มีปัญหามลภาวะเป็นพิษตามมา ยังมีส่วนช่วยรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของดินไม่ให้เสื่อมสลาย ไปโดยง่าย ทำให้ดินไม่เป็นกรดหรือด่างเร็วจนเกินไป อีกทั้งเป็นการถนอมรักษาดินให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมเพื่อการเพาะปลูก ลดมลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อม ศูนย์เกษตรอินทรีย์ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ได้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ จากการนำเอาเศษซากพืช เช่น ใบไม้แห้ง เศษวัชพืช หมักร่วมกับมูลสัตว์ และสารเร่งจุลินทรีย์ในเวลาระยะหนึ่งแล้ว เศษซากพืช จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นผงเปื่อยยุ่ยสีน้ำตาลปนดำ นำไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ต่อไป การทำปุ๋ยอินทรีย์ของศูนย์เกษตรอินทรีย์ อ.ส.พ. ได้มาจากเศษซากพืชภายในสวน หมักโดยใช้กรรมวิธีเติมอากาศแบบไม่พลิกกลับกลอง ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนการผลิตให้เร็วขึ้น สามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพของดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตที่สูงเกินความจำเป็น อีกทั้งศูนย์เกษตรอินทรีย์ อ.ส.พ. ยังได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ แก่นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานหรือชุมชนที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ได้ทุกวัน พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้มากมาย ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยตั้งอยู่ภายใน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ โทร. 0-5384-1234, facebook : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และ www.qsbg.org