หัวข้อข่าว
        แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รายละเอียด
       
แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรการก่อนเกิดเหตุ 1. กำหนดหมายเลข 053-841-234 เป็น “หมายเลขฉุกเฉิน” ที่ใช้ในการ “แจ้งเหตุ” โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์เป็นฝ่าย “รับแจ้งเหตุ” หมายเหตุ : หมายเลขฉุกเฉินมีประกาศหน้าเว็บไซด์ อ.ส.พ. เรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ “หมายเลขฉุกเฉิน” แสดงในจุดบริการนักท่องเที่ยวและจุดที่สังเกตได้ชัดเจน เช่น ป้อมจำหน่ายบัตรเข้าชมสวนฯ ป้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์สารนิเทศ กลุ่มอาคารเรือนกระจกในจุดที่เห็นได้ชัดเจน ลานจอดรถนักท่องเที่ยวทุกจุด เป็นต้น หมายเหตุ : จัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดงในจุดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว (หน่วยรับผิดชอบ: ว่าที่ รต.ณรินทร์ บุญทวี (จป อ.ส.พ.) /ส่วนจัดการพื้นที่/และงานบริการนักท่องเที่ยว) 3. กำหนดให้อาคารศูนย์สารนิเทศ (ห้องอาหาร ชั้น 1) / อาคาร Canopy Walks (ห้องชั้นล่าง) และอาคารสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง ชั้น 1 (ห้องโถงหน้าห้อง ผอ.สพป.) เป็นสถานที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (มีป้ายสัญลักษณ์แสดงชัดเจน) 4. กำหนดให้ทุกสำนักฯ และจุดที่ให้บริการนักท่องเที่ยวต้องมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้พร้อมใช้งานเสมอ หมายเหตุ : จัดทำรายการชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างส่งให้ทุกสำนักตรวจสอบ เพื่อรวบรวมดำเนินการต่อไป (หน่วยรับผิดชอบ: ว่าที่ รต.ณรินทร์ บุญทวี (จป อ.ส.พ.) และ งานบริการนักท่องเที่ยว) 5. จัดเตรียมเครื่องมือสื่อสารพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ณ อาคารศูนย์สารนิเทศ (จุดรับแจ้งเหตุ) และจุดปฐมพยาบาล ณ อาคาร Canopy Walks และ สพป. เพื่อใช้ในการสื่อสารได้รวดเร็ว เช่น วิทยุสื่อสาร (หน่วยรับผิดชอบ: สนอ.) มาตรการขณะเกิดเหตุ 1. เมื่อมีการรับแจ้งเหตุทาง “หมายเลขฉุกเฉิน” ให้ “ผู้รับแจ้งเหตุ” (ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์) สอบถามสถานที่เกิดเหตุและอาการของผู้บาดเจ็บเบื้องต้น แล้วประสานให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดเข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยเร็ว หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ของส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 2. เจ้าหน้าที่ส่วนธุรกิจ ซึ่งดูแลบริเวณ Canopy walks ) และร้านจำหน่ายของที่ระลึก 3. เจ้าหน้าที่ของ สพป. (ธุรการสำนัก/ส่วนวิศวกรรม) 2. เมื่อเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุให้ดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งประเมินระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ หากมีความจำเป็นต้องนำส่งผู้บาดเจ็บไปยังสถานพยาบาล ให้แจ้งรถฉุกเฉินเพื่อส่งต่อผู้บาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลที่หมายเลข 1669 (หน่วยรับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ และ จป อ.ส.พ.) 3. เจ้าหน้าที่ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของ อ.ส.พ. (จป อ.ส.พ.) เพื่อเข้าตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายหรือการเกิดเหตุ เพื่อจัดทำรายงานผลต่อฝ่ายบริหารเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ 4. ให้งานกฎหมายดำเนินการรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากฝ่ายต่างๆ เพื่อเรียกสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ (กรณีที่หน่วยงานมีการจัดทำประกันภัยในรูปแบบต่างๆ ไว้) มาตรการหลังการเกิดภัย 1. ให้ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเยี่ยมเยือนผู้ได้รับบาดเจ็บตามความเหมาะสม พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน (หน่วยรับผิดชอบ: สนอ. ดูแลงบประมาณ/ ส่วนสารนิเทศฯ ดูแลภาพลักษณ์ อ.ส.พ.)