หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. เปิดรับสมัครการอบรม อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 6
รายละเอียด
       
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีความรู้พื้นฐานทางอนุกรมวิธานพืช หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกพืชโดยตรง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 6 จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยและปฏิบัติการ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนและรายละเอียดการอบรมตามลิงค์ด้านล่าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเผยแพร่ความรู้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 09 3130 0671 อีเมล qsbgeducation@hotmail.com รับสมัครจนถึงวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
 เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   แบบฟอร์มลงทะเบียนอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง 60.pdf
        2.   รายละเอียดการอบรมอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง 60-2.pdf
        3.   กำหนดการอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง 60.3.pdf