หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียด
       
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและห้องปฏิบัติการ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์อย่างบูรณาการ” ระหว่าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดย นายภราดร หอมแย้ม รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม กับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงนาม ทั้งนี้มี ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามเป็นพยาน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ต่อไป