หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด
       
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฎ์ ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย นางปิ่นนาถ เจริญผล นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม นายภราดร หอมแย้ม ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์นางสาวสิริน สุริยวงศ์ นางจิดาภา ระวีวรรณ นางสาวกนกวรรณ ชูทาน นายสมควร สุขเอี่ยมและ นายคณิต โพธิจินดา โอกาสนี้ ดร.ธนิต ชังถาวร อนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และนายสรรเสริญ ศีติสาร จากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย