หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อ.ส.พ. ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด
       
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร นายภราดร หอมแย้ม ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน นางสาวปัถวี แสงฉาย ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ นายคณิต โพธิจินดา นางสาวพัฒน์สรณ์ สงวนศักดิ์ นางสาวรุจีวัลย์ สิริวรรณ นายดนัย สรรพศรี และดร.จรัล มากน้อย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อ.ส.พ. ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่