หัวข้อข่าว
        วันนี้ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.30 น.นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นำคณะผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ศึกษาดูงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
รายละเอียด
       
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.30 น. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นำคณะผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ศึกษาดูงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และแนวทางพัฒนาด้านดิจทัลของอ.ส.พ. รวมถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยมี ดร.รัฐศาสตร์ กรสูตร รองผู้อำนวยการให้ และคณะผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมศรษฐกิจดิจิทัลให้การต้อนรับ