หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561
รายละเอียด
       
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ นำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ณ Canopy Walks เส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง อ.ส.พ. พร้อมทั้ง นักศึกษาฝึกงาน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง