หัวข้อข่าว
        ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รายละเอียด
       
วันที่ 12 กันยายน 2561 นายคณิต โพธิจินดา หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสเข้าประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยได้ให้ข้อมูลเรื่องการเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์และการให้ความช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวที่ประสบภัยต่างๆ รวมทั้งเสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการบริการนักท่องเที่ยวและคำแนะนำด้านการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยว ของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่