หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. ร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3
รายละเอียด
       
วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย นายภราดร หอมแย้มรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายอื่นๆ ที่สำคัญ และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันของ CEO รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นตัวแทน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนารัฐวิสาหกิจไทยในอนาคต ต่อ รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร