หัวข้อข่าว
        สำนักงานสภาพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เยี่ยมชมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์พรรณพืช
รายละเอียด
       
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร และนางสาวพัฒน์สรณ์ สงวนศักดิ์ หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน ให้การต้อนรับ นางสาวกิ่งกมล เลิศธิตินันท์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักบัญชีประชาชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชนอกถิ่นที่อยู่อาศัยขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่