หัวข้อข่าว
        กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและปลูกป่าเฉลิมพระชนมพรรษา
รายละเอียด
       
🔰🔰วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การ สวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและปลูกป่าเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและปลูกป่าเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเป็นการถ่ายทอด องค์ความรู้เรื่องพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ การเพาะขยายพันธุ์ การดูแลรักษา และการฟื้นฟูป่า ให้แก่เครือข่ายความร่วมมือ นักเรียน นักศึกษา และชุมชน ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การอนุรักษ์ และเกิดความตระหนัก หวงแหน ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ความหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ให้คงอยู่สืบ ต่อไป 🌳🌳 🌲🌲ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หน่วยงานวิจัยและฟื้นฟูป่า (Forru) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชุมชนหมู่บ้านแม่สาใหม่ โดยจะร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 17 ชนิด รวมทั้งสิ้น 920 ต้น ณ พื้นที่ศูนย์อนุรักษ์พรรณไม้ที่สูง ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และพื้นที่ชุมชนบ้านแม่สา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่🌲🌲