หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร ครั้งที่ 5/2562
รายละเอียด
       
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2562 โดยมี ผศ.ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ นายพลภัทร สีแดง นายเต็มภาคย์ ภัทรรัชต์ภาคย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่