หัวข้อข่าว
        ผอ.อ.ส.พ. มอบประกาศนียบัตร ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาจากสาธารณรัฐอินเดีย
รายละเอียด
       
วันที่ 21 มีนาคม 2566 ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ผอ.อ.ส.พ.) มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ อาจารย์ และนักศึกษาจาก 3 มหาวิทยาลัย สาธารณรัฐอินเดีย ประกอบด้วย College of Horticulture and Forestry, Central Agricultural University (Imphal) Pasighat และ Acharya N. G. Ranga Agricultural University (ANGRAU), Guntur รวมถึง College of Community Science, CAU, Tura, Meghalaya จำนวน 26 คน ในโอกาสจบหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ โอกาสในการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรและด้านที่เกี่ยวข้อง (Entrepreneurship opportunities in agriculture and related aspects) เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการนำพืช จำพวกพืชหอมและสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ศึกษา วิจัย ต่อยอด สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืช เป็นแนวทางในนำไปประยุกต์ใช้และนำมาปรับปรุงสำหรับการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร โดยเข้ารับการอบรมตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2566 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.รัชชุพร สุขสถาน นักวิชาการพฤกษศาสตร์ กลุ่มงานวิจัย เพื่อการพัฒนาและสร้าง ผลิตภัณฑ์สำนักวิจัยและอนุรักษ์ เป็นวิทยากรและผู้ดูแลโปรแกรมการฝึกอบรมร่วมกับส่วนเผยแพร่ความรู้ โดยมีทีมนักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ประกอบด้วย ดร.สุภาภรณ์ รอดประดิษฐ์ ดร.ประทีป ปัญญาดี ดร.ณัชชา สุจริตใจ นายเมธี วงค์หนัก นางรัชฏาวรรณ พวงประดับ นางสาวบัวสร้อย มาลา นางสาวฐิติมา ธาราวุฒิ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้