หัวข้อข่าว
        มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัย
รายละเอียด
       
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัย เกิดขึ้นจากดำริของ ศ.ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งท่านได้นำเงินจากการสะสมเงินเบี้ยประชุมจากการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จำนวนเงิน 200,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนแรกในการก่อตั้งมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษา วิจัย เพื่อการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านวิชาการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่บุคคลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มี ดร.ทิวา สรรพกิจ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ และ นางสาวสินีนาฏ โหรหุตะ เป็นเลขานุการ โดยมีการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อย่างต่อเนื่องเสมอมา ตั้งแต่ปี พศ.2540 จวบจนปัจจุบัน