หัวข้อข่าว
        มอบรางวัลการ ประกวด “BGO TikTok Challenge” ภายใต้หัวข้อ “ มหัศจรรย์พรรณไม้ เที่ยวสบายๆ กับสวนพฤกษศาสตร์”
รายละเอียด
       
วันที่ 5 เมษายน 2566 ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มอบรางวัลการ ประกวด “BGO TikTok Challenge” ภายใต้หัวข้อ “ มหัศจรรย์พรรณไม้ เที่ยวสบายๆ กับสวนพฤกษศาสตร์” ซึ่งเป็นการมอบรางวัลออนไลน์ จัดโดย คณะทำงานพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคมโซเซียล โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท ได้แก่ นางสาวหฤทัยรักษ์ ธราธรกุลทรัพย์ จาก mamori cattery รางวัลที่ 2 มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท ได้แก่ นางสาวลักษิกา บุญทวี จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท ได้แก่ นายรังสิมันต์ เกิดเทวา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสยาม สินภิบาล สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) และนายสมศักดิ์ ม่วงมา ธุรกิจส่วนตัว รางวัล Popular Vote จำนวน 5 อันดับ มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท ได้ นางสาวหฤทัยรักษ์ ธราธรกุลทรัพย์ จาก mamori cattery นายรังสิมันต์ เกิดเทวา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวธัญญารัตน์ ภูวไพบูลย์สุข อาชีพอิสระ นางสาวลลิตา พาทีโรงเรียนพล และนายจตุภัทร กำธรธนโชติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ซึ่งการจัดการประกวด “BGO TikTok Challenge” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 40,000 บาท โดยภายหลังจากการมอบรางวัล นายเจนวิทย์ คราประยูร อนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคมโซเซียล ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้