หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. ลงนาม MOU ร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลหวังลดการร้องเรียนทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ
รายละเอียด
       
วันที่ 20 เมษายน 2566 ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ผอ.อ.ส.พ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวม 51 หน่วยงาน เพื่อร่วมส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 - 2580) และพัฒนาการยกระดับธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบูรณาการและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ โดยมีนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานพิธีลงนาม และร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การยกระดับธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ” โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี