หัวข้อข่าว
        ๔ พฤษภาคม "วันฉัตรมงคล”
รายละเอียด
       
"วันฉัตรมงคล” คือ วันที่รำลึกถึง "พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร" หรือ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย "วันฉัตรมงคล" จะถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมีกำหนดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดังนั้น ในปีต่อ ๆ ไป จึงให้ถือว่าวันดังกล่าวนี้ เป็น "วันฉัตรมงคล" และนับเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์