ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช(Last update 7/18/2018)
3
2
ศึกษาดูงานด้านพฤกษศาสตร์(Last update 7/17/2018)
9
3
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน หลักสูตร(Last update 7/16/2018)
17
4
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2560-2564 (ทบทวนปี 2561) ครั้งที่ 1(Last update 7/9/2018)
48
5
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกพรรณไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10(Last update 7/9/2018)
45
6
โครงการ จัดการความรู้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ หัวข้อ “องค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และการถ่ายโอนความรู้ผู้ลาออก” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561(Last update 6/29/2018)
67
7
ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช(Last update 6/27/2018)
53
8
ร่วมพิธีเปิดงาน Lanna Expo 2018 ภายใต้แนวคิด ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณสู่ไทยนิยมยั่งยืน(Last update 6/25/2018)
39
9
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา(Last update 6/22/2018)
47
10
อ.ส.พ.จัดอบรม “เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน” รุ่นที่ 2(Last update 6/19/2018)
52
11
“Bike to the mountains” (Last update 6/17/2018)
54
12
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมงาน วันธรรมาภิบาลการประปานครหลวง ประจำปี 2561(Last update 6/15/2018)
43
13
อ.ส.พ. เข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปี 2561(Last update 6/11/2018)
65
14
มอบนโยบายการบริหารงานเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับสูงและประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและบุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 6/8/2018)
68
15
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ระดับชุมชนในการอนุรักษ์นอกถิ่น(Last update 6/8/2018)
45
16
วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ตามแนวคิดการรณรงค์ Beat Plastic Pollution: If you can’t reuse it, refuse it “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิกขยะพลาสติก ให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (Last update 6/8/2018)
36
17
อ.ส.พ. จัดอบรมกระบวนการคิด เล่า จัดแสดงในสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/31/2018)
53
18
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561(Last update 5/25/2018)
75
19
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น (Last update 5/21/2018)
92
20
อ.ส.พ.ร่วมกับชุมชุน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก นำกล้วยไม้เพชรหึงคืนสู่ถิ่น(Last update 5/16/2018)
74
21
อ.ส.พ. สัมมนาทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนธุรกิจจัดหารายได้ ประจำปี 2562(Last update 5/9/2018)
79
22
อ.ส.พ.จัดอบรม “เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน”(Last update 5/7/2018)
79
23
ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ อ.ส.พ.(Last update 5/2/2018)
79
24
อ.ส.พ.ร่วมงาน วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561(Last update 5/2/2018)
72
25
ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 4/27/2018)
62