ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/2561(Last update 3/20/2018)
14
2
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 3/2561(Last update 3/20/2018)
17
3
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นำคณะบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านดิจิทัลและกิจกรรม Team Building (Last update 3/19/2018)
16
4
อ.ส.พ. เปิดตัว Mobile Application botany4thai “รอบรู้เรื่องพรรณไม้ ง่ายนิดเดียว”(Last update 3/16/2018)
36
5
โครงการ "บรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561" (Last update 3/15/2018)
37
6
MOU โครงการ “ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์”(Last update 3/14/2018)
59
7
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมงานวันช้างไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 “สืบสานสายพันธุ์ช้างไทยให้ยั่งยืน” (Last update 3/14/2018)
50
8
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด หลักสูตร "การสร้างคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ การตลาด บุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชน(Last update 3/5/2018)
104
9
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อ.ส.พ. ครั้งที่ 1/2561(Last update 3/1/2018)
88
10
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/2561(Last update 2/28/2018)
95
11
การอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปลูกฝังฐานความคิด การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” ประจำปี 2561(Last update 2/28/2018)
86
12
โครงการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “รูปแบบการจัดการและการบริหารหน่วยงานภาครัฐ”(Last update 2/26/2018)
71
13
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2561 ครั้งที่ 1/2561(Last update 2/22/2018)
70
14
การอบรมเชิงปฏิบัติการ นักพฤกศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 23(Last update 2/21/2018)
78
15
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช(Last update 2/19/2018)
70
16
เชิญร่วมกิจกรรม “Flower of love in the garden” ถ่ายภาพคู่ดอกไม้ในสวนแห่งรัก(Last update 2/13/2018)
88
17
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (No Plastic Bottle Cap seal) (Last update 2/13/2018)
93
18
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง “โภชนศาสตร์ของดอกไม้กินได้วงศ์ขิงข่า” (Last update 2/13/2018)
72
19
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” (Last update 2/11/2018)
74
20
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560(Last update 2/9/2018)
50
21
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 22561(Last update 2/9/2018)
46
22
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นผู้แทนสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานสนับสนุนการจัดนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับ(Last update 2/5/2018)
95
23
The Routes Asia Development Forum 2020 (RA 2020) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทย(Last update 2/5/2018)
77
24
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แถลงข่าวประจำสัปดาห์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อสื่อมวลชนในประเด็น "องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (Last update 2/1/2018)
77
25
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะ ผู้เข้าร่วมการประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 1/27/2018)
119