ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
ขอแสดงความยินดี แต่งตั้ง ประธานกลุ่ม กบร(Last update 12/13/2019)
3
2
การบรรยายหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ(Last update 12/13/2019)
1
3
อ.ส.พ.ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙(Last update 12/13/2019)
0
4
แถลงข่าว อ.ส.พ.จัดงาน Botanic Festival 2020(Last update 12/13/2019)
3
5
อ.ส.พ. ร่วมจัดนิทรรศการ “เมื่อข้าวหมดหม้อ”(Last update 12/2/2019)
22
6
อ.ส.พ.ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย(Last update 11/28/2019)
22
7
การฝึกอบรม การดับไฟ เพื่อให้ความรู้ เพิ่มทักษะความชำนาญ(Last update 11/22/2019)
31
8
กิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562(Last update 10/30/2019)
61
9
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมเยาวชนทูตการท่องเที่ยวแห่งภาคเหนือ(Last update 10/30/2019)
51
10
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2562(Last update 10/18/2019)
60
11
อ.ส.พ.ร่วมรับมอบนโยบาย เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563(Last update 10/11/2019)
62
12
อ.ส.พ.ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ UNDP(Last update 9/25/2019)
71
13
อ.ส.พ.ต้อนรับ ทช. เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 9/24/2019)
74
14
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร ครั้งที่ 5/2562(Last update 9/24/2019)
75
15
อ.ส.พ.ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562(Last update 9/24/2019)
50
16
อ.ส.พ. จัดโครงการ ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562(Last update 9/11/2019)
64
17
จัดอบรมมัคคุเทศก์สวนพฤกษศาสตร์ รุ่นที่ 1(Last update 9/10/2019)
63
18
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/256(Last update 9/10/2019)
42
19
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้แก่ผู้พิการทุพพลภาพและผู้พิการทางสายตา(Last update 9/3/2019)
69
20
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของพืชบนดอยสุเทพ”(Last update 9/3/2019)
43
21
รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 8/9/2019)
132
22
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับองค์กรสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืช จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “เครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 7”(Last update 8/7/2019)
127
23
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและปลูกป่าเฉลิมพระชนมพรรษา(Last update 8/2/2019)
85
24
ให้การต้อนรับ นางสาวลดาวัลย์ คำภา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านสิ่งแวดล้อม(Last update 8/2/2019)
88
25
ผอ. อ.ส.พ.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม(Last update 8/2/2019)
43
26
ผู้อำนวยการองค์การ สวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล(Last update 8/2/2019)
43
27
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (Last update 8/2/2019)
38
28
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคน สำหรับผู้บังคับบัญชา (HR For Line Manager)(Last update 8/2/2019)
33
29
งานแถลงข่าว "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13 (Last update 8/2/2019)
30
30
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”(Last update 8/2/2019)
31
31
⭕️ เปิดกิจกรรม ปู่ไดโนเสาร์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา ย้อนเวลาหาพืชดึกดำบรรพ์ (Last update 7/18/2019)
74
32
อ.ส.พ. จัดกิจกรรม ท่องไพรเมื่อไร้แสง Unseen Night Garden(Last update 7/15/2019)
73
33
⭕️ อ.ส.พ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพด(Last update 7/5/2019)
83
34
⭕️ประชุมผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562(Last update 7/3/2019)
90
35
⭕️⭕️⭕️⭕️ นโยบายและแนวทางการจัดทำวิสัยทัศน์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์⭕️⭕️⭕️⭕(Last update 6/21/2019)
118
36
⭕️ ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/2562(Last update 6/21/2019)
89
37
⭕️ ประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/2562(Last update 6/21/2019)
71
38
⭕️ อ.ส.พ. จัดอบรมอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง ประจำปี 2562(Last update 6/20/2019)
75
39
⭕️ อ.ส.พ. จัดสัมมนาทบทวนการนำระบบบริหารจัดการ (EVM)(Last update 6/13/2019)
73
40
⭕️ กองทัพอากาศกัมพูชา เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 6/12/2019)
63
41
⭕️ ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/2562 (Last update 6/12/2019)
56
42
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ฯ อ.ส.พ. ปี 2562 ครั้งที่ 2(Last update 6/11/2019)
72
43
⭕️ ศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช(Last update 6/11/2019)
46
44
การประเมินคุณค่าทรัพย์สินทางปัญญา(Last update 6/10/2019)
46
45
ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงาน ผู้บริหาร ระดับสูง ครั้งที่ 2/2562(Last update 6/10/2019)
51
46
อ.ส.พ. สัมมนา แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นร่วมกันแบบบูรณาการ ธุรกิจจัดหารายได้(Last update 6/5/2019)
71
47
จัดทำแผนรูปแบบขององค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 6/5/2019)
95
48
อ.ส.พ.จัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(Last update 5/31/2019)
97
49
จัดสัมมนาความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(Last update 5/27/2019)
83
50
อ.ส.พ.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล(Last update 5/27/2019)
64
51
นายอำเภอแม่ริมนำจิตอาสาทำกิจกรรม "1อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"(Last update 5/22/2019)
96
52
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและการบริหารและการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ องค์การสวนพฤกษศตร์ ครั้งที่ 12562(Last update 5/22/2019)
71
53
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ฯ ครั้งที่ 1/2562 (Last update 5/16/2019)
94
54
จัดทำแผนรูปแบบขององค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/8/2019)
115
55
อ.ส.พ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)(Last update 4/24/2019)
127
56
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การจัดทำฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel(Last update 4/24/2019)
129
57
สัมมนารูปแบบขององค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/18/2019)
120
58
"มหกรรมลาบเมือง" ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562(Last update 4/9/2019)
128
59
อ.ส.พ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี พร้อมเปิดเส้นทางประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จฯ(Last update 4/9/2019)
111
60
อ.ส.พ.จัดสัมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สาขาในพื้นที่ภาคใต้(Last update 3/29/2019)
115
61
ประชุมเชิงปฎิบัติการกำหนดอัตลักษณ์เสริมสร้างคุณค่า Brand ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/28/2019)
110
62
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรพรรณพืช(Last update 3/25/2019)
97
63
ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีอาเชียน(Last update 3/21/2019)
115
64
องค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดสัมนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(Last update 3/19/2019)
117
65
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศลดวิกฤตหมอกควันในพื้นที่(Last update 3/18/2019)
102
66
อ.ส.พ.จัดสัมนา ทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 ปี 2560-2564(Last update 3/15/2019)
107
67
อ.ส.พ. ร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3(Last update 3/13/2019)
102
68
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม “ครอบครัวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จิตเบิกบาน ผ่านพฤกษา นานาประโยชน์” ให้แก่ผู้สูงวัย(Last update 3/8/2019)
122
69
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Last update 3/8/2019)
116
70
อ.ส.พ.ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาหม่อนไหม ร่วมใจพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา”(Last update 3/7/2019)
111
71
อ.ส.พ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)(Last update 3/6/2019)
95
72
สำรวจพื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และทรัพยากรพืชในด่านพระยาพิพิธ(Last update 3/6/2019)
99
73
อ.ส.พ.จัดการบรรยายและแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมิน มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา(Last update 3/6/2019)
86
74
อ.ส.พ จัดอบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 24(Last update 3/4/2019)
117
75
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(Last update 2/28/2019)
107
76
ประชุมหารือ การส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (Last update 2/26/2019)
109
77
อบรมเชิงปฏิบัติการธนาคารเมล็ดพันธุ์ (Seed Banking Workshop) ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562(Last update 2/20/2019)
194
78
คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6 เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 2/18/2019)
127
79
อ.ส.พ. จัดอบรมการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ และบริหารการควบคุมภายใน(Last update 2/15/2019)
124
80
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมเสวนาในช่วง นักเขียนพบผู้อ่าน(Last update 2/8/2019)
149
81
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)(Last update 2/8/2019)
120
82
เปิดงาน “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2562”(Last update 2/1/2019)
128
83
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ริม(Last update 2/1/2019)
149
84
โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดแสดงพันธุ์พืช สำหรับบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2562(Last update 2/1/2019)
113
85
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2562(Last update 1/25/2019)
167
86
คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดลำพูน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช(Last update 1/22/2019)
104
87
งานแถลงข่าว ทส.(Last update 1/17/2019)
136
88
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล(Last update 1/17/2019)
107
89
นักวิชาการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ช่วยสอน(Last update 1/17/2019)
115
90
อ.ส.พ.ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล(Last update 1/14/2019)
132
91
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 1/12/2019)
93
92
เปิดงาน Botanic Festival 2019 “ผักสวนครัว รั้วดอกไม้” สร้างสีสันการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่(Last update 12/21/2018)
208
93
มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ(Last update 12/17/2018)
172
94
เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช(Last update 12/17/2018)
173
95
อ.ส.พ. จัดฝึกอบรม การนำ Competency ไปใช้ในภาคปฏิบัติ(Last update 12/17/2018)
172
96
สวนพฤกษศาสตร์ฯ ร่วมพิธีเปิดงาน "แอ่วแม่แรมม่วนใจ๋ ครั้งที่ 5"(Last update 12/17/2018)
120
97
แถลงข่าวประจำสัปดาห์(Last update 12/13/2018)
126
98
ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 12/12/2018)
177
99
อ.ส.พ. จัดฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0(Last update 12/6/2018)
196
100
วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561(Last update 12/6/2018)
149