ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
การประชุมสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์(Last update 4/28/2017)
3
2
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 4/2560(Last update 4/28/2017)
3
3
อ.ส.พ. จัดการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ ERP(Last update 4/28/2017)
3
4
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงาน อ.ส.พ.(Last update 4/24/2017)
21
5
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่(Last update 4/19/2017)
24
6
มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคลากร อ.ส.พ. รุ่นบุกเบิกรักองค์กร(Last update 4/10/2017)
48
7
เปิดงานครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/10/2017)
50
8
8 เมษายน 2560 วันแห่งความยินดี ครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/10/2017)
39
9
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560(Last update 4/10/2017)
25
10
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 3/2560(Last update 3/31/2017)
34
11
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 3/2560(Last update 3/30/2017)
39
12
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ครั้งที่ 3/2560(Last update 3/30/2017)
30
13
Make Mind by Heart ปั้นหัวใจด้วยฝีมือ(Last update 3/24/2017)
37
14
อ.ส.พ. ร่วมงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี 2560(Last update 3/24/2017)
27
15
อ.ส.พ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทรัพย์สินทางปัญญาและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา"(Last update 3/21/2017)
46
16
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 3/16/2017)
45
17
จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10(Last update 3/13/2017)
54
18
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศตส.ทส.)(Last update 3/13/2017)
49
19
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560(Last update 3/6/2017)
67
20
อ.ส.พ. ถวายใบโพธิ์ทองเป็นพระราชกุศล(Last update 3/6/2017)
55
21
อ.ส.พ. จัดสัมมนาอบรมด้านการบริหารจัดการภายในสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง(Last update 3/3/2017)
62
22
อ.ส.พ.จัดอบรมป้องกันและควบคุมไฟป่า(Last update 3/1/2017)
50
23
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อ.ส.พ. ครั้งที่ 1/2560(Last update 2/28/2017)
45
24
เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 2/28/2017)
40
25
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41(Last update 2/9/2017)
83