ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
อ.ส.พ. จัดกิจกรรม ท่องไพรเมื่อไร้แสง Unseen Night Garden(Last update 7/15/2019)
8
2
⭕️ อ.ส.พ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพด(Last update 7/5/2019)
28
3
⭕️ประชุมผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562(Last update 7/3/2019)
28
4
⭕️⭕️⭕️⭕️ นโยบายและแนวทางการจัดทำวิสัยทัศน์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์⭕️⭕️⭕️⭕(Last update 6/21/2019)
65
5
⭕️ ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/2562(Last update 6/21/2019)
48
6
⭕️ ประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/2562(Last update 6/21/2019)
35
7
⭕️ อ.ส.พ. จัดอบรมอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง ประจำปี 2562(Last update 6/20/2019)
40
8
⭕️ อ.ส.พ. จัดสัมมนาทบทวนการนำระบบบริหารจัดการ (EVM)(Last update 6/13/2019)
38
9
⭕️ กองทัพอากาศกัมพูชา เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 6/12/2019)
32
10
⭕️ ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/2562 (Last update 6/12/2019)
27
11
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ฯ อ.ส.พ. ปี 2562 ครั้งที่ 2(Last update 6/11/2019)
33
12
⭕️ ศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช(Last update 6/11/2019)
17
13
การประเมินคุณค่าทรัพย์สินทางปัญญา(Last update 6/10/2019)
17
14
ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงาน ผู้บริหาร ระดับสูง ครั้งที่ 2/2562(Last update 6/10/2019)
22
15
อ.ส.พ. สัมมนา แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นร่วมกันแบบบูรณาการ ธุรกิจจัดหารายได้(Last update 6/5/2019)
35
16
จัดทำแผนรูปแบบขององค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 6/5/2019)
48
17
อ.ส.พ.จัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(Last update 5/31/2019)
54
18
จัดสัมมนาความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(Last update 5/27/2019)
42
19
อ.ส.พ.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล(Last update 5/27/2019)
31
20
นายอำเภอแม่ริมนำจิตอาสาทำกิจกรรม "1อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"(Last update 5/22/2019)
53
21
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและการบริหารและการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ องค์การสวนพฤกษศตร์ ครั้งที่ 12562(Last update 5/22/2019)
35
22
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ฯ ครั้งที่ 1/2562 (Last update 5/16/2019)
50
23
จัดทำแผนรูปแบบขององค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/8/2019)
69
24
อ.ส.พ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)(Last update 4/24/2019)
84
25
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การจัดทำฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel(Last update 4/24/2019)
80
26
สัมมนารูปแบบขององค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/18/2019)
77
27
"มหกรรมลาบเมือง" ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562(Last update 4/9/2019)
84
28
อ.ส.พ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี พร้อมเปิดเส้นทางประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จฯ(Last update 4/9/2019)
67
29
อ.ส.พ.จัดสัมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สาขาในพื้นที่ภาคใต้(Last update 3/29/2019)
76
30
ประชุมเชิงปฎิบัติการกำหนดอัตลักษณ์เสริมสร้างคุณค่า Brand ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/28/2019)
70
31
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรพรรณพืช(Last update 3/25/2019)
62
32
ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีอาเชียน(Last update 3/21/2019)
73
33
องค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดสัมนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(Last update 3/19/2019)
79
34
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศลดวิกฤตหมอกควันในพื้นที่(Last update 3/18/2019)
58
35
อ.ส.พ.จัดสัมนา ทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 ปี 2560-2564(Last update 3/15/2019)
70
36
อ.ส.พ. ร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3(Last update 3/13/2019)
67
37
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม “ครอบครัวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จิตเบิกบาน ผ่านพฤกษา นานาประโยชน์” ให้แก่ผู้สูงวัย(Last update 3/8/2019)
77
38
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Last update 3/8/2019)
66
39
อ.ส.พ.ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาหม่อนไหม ร่วมใจพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา”(Last update 3/7/2019)
68
40
อ.ส.พ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)(Last update 3/6/2019)
64
41
สำรวจพื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และทรัพยากรพืชในด่านพระยาพิพิธ(Last update 3/6/2019)
60
42
อ.ส.พ.จัดการบรรยายและแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมิน มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา(Last update 3/6/2019)
50
43
อ.ส.พ จัดอบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 24(Last update 3/4/2019)
83
44
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(Last update 2/28/2019)
72
45
ประชุมหารือ การส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (Last update 2/26/2019)
76
46
อบรมเชิงปฏิบัติการธนาคารเมล็ดพันธุ์ (Seed Banking Workshop) ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562(Last update 2/20/2019)
139
47
คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6 เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 2/18/2019)
88
48
อ.ส.พ. จัดอบรมการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ และบริหารการควบคุมภายใน(Last update 2/15/2019)
82
49
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมเสวนาในช่วง นักเขียนพบผู้อ่าน(Last update 2/8/2019)
105
50
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)(Last update 2/8/2019)
84
51
เปิดงาน “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2562”(Last update 2/1/2019)
99
52
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ริม(Last update 2/1/2019)
108
53
โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดแสดงพันธุ์พืช สำหรับบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2562(Last update 2/1/2019)
77
54
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2562(Last update 1/25/2019)
121
55
คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดลำพูน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช(Last update 1/22/2019)
72
56
งานแถลงข่าว ทส.(Last update 1/17/2019)
94
57
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล(Last update 1/17/2019)
76
58
นักวิชาการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ช่วยสอน(Last update 1/17/2019)
77
59
อ.ส.พ.ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล(Last update 1/14/2019)
91
60
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 1/12/2019)
62
61
เปิดงาน Botanic Festival 2019 “ผักสวนครัว รั้วดอกไม้” สร้างสีสันการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่(Last update 12/21/2018)
165
62
มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ(Last update 12/17/2018)
133
63
เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช(Last update 12/17/2018)
136
64
อ.ส.พ. จัดฝึกอบรม การนำ Competency ไปใช้ในภาคปฏิบัติ(Last update 12/17/2018)
133
65
สวนพฤกษศาสตร์ฯ ร่วมพิธีเปิดงาน "แอ่วแม่แรมม่วนใจ๋ ครั้งที่ 5"(Last update 12/17/2018)
94
66
แถลงข่าวประจำสัปดาห์(Last update 12/13/2018)
92
67
ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 12/12/2018)
130
68
อ.ส.พ. จัดฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0(Last update 12/6/2018)
151
69
วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561(Last update 12/6/2018)
113
70
แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นเรื่อง องค์การสวนพฤกษศาสตร์เชิญร่วมงาน Botanic Festival 2019 "ผักสวนครัวรั้วดอกไม้"(Last update 12/4/2018)
112
71
งานวันเกษตรและของดีตำบลโป่งแยง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561(Last update 12/3/2018)
108
72
เลขาธิการสภากาชาดไทยเข้าเยี่ยมชมร้านกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานกาชาดประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ(Last update 12/3/2018)
60
73
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเยี่ยมร้านกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Last update 12/3/2018)
63
74
ภาพบรรยากาศภายในร้านกาชาด(Last update 12/3/2018)
52
75
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก(Last update 12/3/2018)
52
76
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดร้านกาชาดภายในงาน 125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม(Last update 12/3/2018)
44
77
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) หรือมิวเซียมสยาม พร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ(Last update 11/15/2018)
118
78
การประชุมผู้บริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561(Last update 11/13/2018)
122
79
แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020(Last update 11/13/2018)
111
80
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การนำ Competency ไปใช้ในภาคปฏิบัติ(Last update 11/13/2018)
113
81
ภาพบรรยากาศกิจกรรมวิ่งโป่งแยงเทรล 2018(Last update 11/12/2018)
90
82
งาน Chaingmai Flora 2018 : Explore The Magical Fairy Flora ดอกไม้เหนือจินตนาการ(Last update 11/5/2018)
91
83
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนเพื่อจัดทำหลักสูตรและสื่อในการเผยแพร่ความรู้(Last update 10/29/2018)
127
84
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่ทูตการท่องเที่ยวแห่งจังหวัดเชียงใหม่(Last update 10/24/2018)
118
85
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561(Last update 10/19/2018)
127
86
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดให้บริการเข้าชมตามปกติแล้ว(Last update 10/16/2018)
108
87
ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา(Last update 10/16/2018)
89
88
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ KM Day “Let’s Learn Together” ประจำปี 2561 (Last update 10/11/2018)
161
89
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประจำปี พ.ศ.2561(Last update 10/2/2018)
161
90
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด สักการะพระพุทธสยัมภู พระพุทธรูปประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Last update 10/2/2018)
146
91
การอบรม เรื่อง “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเขียนหนังสือราชการตามระเบียบ และการจดรายงานการประชุม”(Last update 9/27/2018)
184
92
การประชุม “เพื่อสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ”(Last update 9/26/2018)
131
93
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชฑูต จาก 20 ประเทศเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทยและคุณค่าความงดงามของพรรณไม้ไทย (Last update 9/24/2018)
82
94
บุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมงาน “วันรัฐวิสาหกิจไทย”(Last update 9/20/2018)
103
95
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตอบสนอง lifestyle ยุคใหม่ของลูกค้า(Last update 9/19/2018)
82
96
อ.ส.พ. ร่วมงาน Thailand STEM Festival 2018(Last update 9/17/2018)
102
97
ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(Last update 9/12/2018)
123
98
การประชุม รับฟังความคิดเห็นเพื่อการเปลี่ยนแปลง อ.ส.พ.ไปสู่องค์กรที่มีรูปแบบเหมาะสมกับภารกิจ(Last update 9/11/2018)
95
99
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมครอบครัวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านพืชและรักษาสิ่งแวดล้อม(Last update 9/4/2018)
133
100
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหารระดับสูง จาก Seychelles Institute of Agriculture and Horticulture (SIAH) สาธารณรัฐเซเชลส์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 8/28/2018)
131