ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
อ.ส.พ. จัดโครงการ ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562(Last update 9/11/2019)
22
2
จัดอบรมมัคคุเทศก์สวนพฤกษศาสตร์ รุ่นที่ 1(Last update 9/10/2019)
23
3
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/256(Last update 9/10/2019)
19
4
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้แก่ผู้พิการทุพพลภาพและผู้พิการทางสายตา(Last update 9/3/2019)
38
5
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของพืชบนดอยสุเทพ”(Last update 9/3/2019)
20
6
รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 8/9/2019)
100
7
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับองค์กรสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืช จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “เครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 7”(Last update 8/7/2019)
88
8
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและปลูกป่าเฉลิมพระชนมพรรษา(Last update 8/2/2019)
57
9
ให้การต้อนรับ นางสาวลดาวัลย์ คำภา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านสิ่งแวดล้อม(Last update 8/2/2019)
54
10
ผอ. อ.ส.พ.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม(Last update 8/2/2019)
25
11
ผู้อำนวยการองค์การ สวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล(Last update 8/2/2019)
24
12
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (Last update 8/2/2019)
15
13
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคน สำหรับผู้บังคับบัญชา (HR For Line Manager)(Last update 8/2/2019)
14
14
งานแถลงข่าว "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13 (Last update 8/2/2019)
14
15
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”(Last update 8/2/2019)
12
16
⭕️ เปิดกิจกรรม ปู่ไดโนเสาร์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา ย้อนเวลาหาพืชดึกดำบรรพ์ (Last update 7/18/2019)
46
17
อ.ส.พ. จัดกิจกรรม ท่องไพรเมื่อไร้แสง Unseen Night Garden(Last update 7/15/2019)
47
18
⭕️ อ.ส.พ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพด(Last update 7/5/2019)
58
19
⭕️ประชุมผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562(Last update 7/3/2019)
54
20
⭕️⭕️⭕️⭕️ นโยบายและแนวทางการจัดทำวิสัยทัศน์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์⭕️⭕️⭕️⭕(Last update 6/21/2019)
93
21
⭕️ ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/2562(Last update 6/21/2019)
68
22
⭕️ ประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/2562(Last update 6/21/2019)
55
23
⭕️ อ.ส.พ. จัดอบรมอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง ประจำปี 2562(Last update 6/20/2019)
53
24
⭕️ อ.ส.พ. จัดสัมมนาทบทวนการนำระบบบริหารจัดการ (EVM)(Last update 6/13/2019)
51
25
⭕️ กองทัพอากาศกัมพูชา เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 6/12/2019)
45
26
⭕️ ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/2562 (Last update 6/12/2019)
40
27
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ฯ อ.ส.พ. ปี 2562 ครั้งที่ 2(Last update 6/11/2019)
50
28
⭕️ ศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช(Last update 6/11/2019)
29
29
การประเมินคุณค่าทรัพย์สินทางปัญญา(Last update 6/10/2019)
29
30
ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงาน ผู้บริหาร ระดับสูง ครั้งที่ 2/2562(Last update 6/10/2019)
35
31
อ.ส.พ. สัมมนา แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นร่วมกันแบบบูรณาการ ธุรกิจจัดหารายได้(Last update 6/5/2019)
51
32
จัดทำแผนรูปแบบขององค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 6/5/2019)
72
33
อ.ส.พ.จัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(Last update 5/31/2019)
69
34
จัดสัมมนาความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(Last update 5/27/2019)
57
35
อ.ส.พ.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล(Last update 5/27/2019)
48
36
นายอำเภอแม่ริมนำจิตอาสาทำกิจกรรม "1อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"(Last update 5/22/2019)
72
37
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและการบริหารและการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ องค์การสวนพฤกษศตร์ ครั้งที่ 12562(Last update 5/22/2019)
52
38
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ฯ ครั้งที่ 1/2562 (Last update 5/16/2019)
72
39
จัดทำแผนรูปแบบขององค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/8/2019)
89
40
อ.ส.พ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)(Last update 4/24/2019)
102
41
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การจัดทำฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel(Last update 4/24/2019)
99
42
สัมมนารูปแบบขององค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/18/2019)
96
43
"มหกรรมลาบเมือง" ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562(Last update 4/9/2019)
104
44
อ.ส.พ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี พร้อมเปิดเส้นทางประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จฯ(Last update 4/9/2019)
88
45
อ.ส.พ.จัดสัมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สาขาในพื้นที่ภาคใต้(Last update 3/29/2019)
93
46
ประชุมเชิงปฎิบัติการกำหนดอัตลักษณ์เสริมสร้างคุณค่า Brand ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/28/2019)
87
47
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรพรรณพืช(Last update 3/25/2019)
77
48
ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีอาเชียน(Last update 3/21/2019)
90
49
องค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดสัมนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(Last update 3/19/2019)
96
50
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศลดวิกฤตหมอกควันในพื้นที่(Last update 3/18/2019)
76
51
อ.ส.พ.จัดสัมนา ทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 ปี 2560-2564(Last update 3/15/2019)
88
52
อ.ส.พ. ร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3(Last update 3/13/2019)
85
53
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม “ครอบครัวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จิตเบิกบาน ผ่านพฤกษา นานาประโยชน์” ให้แก่ผู้สูงวัย(Last update 3/8/2019)
97
54
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Last update 3/8/2019)
89
55
อ.ส.พ.ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาหม่อนไหม ร่วมใจพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา”(Last update 3/7/2019)
90
56
อ.ส.พ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)(Last update 3/6/2019)
79
57
สำรวจพื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และทรัพยากรพืชในด่านพระยาพิพิธ(Last update 3/6/2019)
77
58
อ.ส.พ.จัดการบรรยายและแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมิน มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา(Last update 3/6/2019)
65
59
อ.ส.พ จัดอบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 24(Last update 3/4/2019)
98
60
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(Last update 2/28/2019)
87
61
ประชุมหารือ การส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (Last update 2/26/2019)
92
62
อบรมเชิงปฏิบัติการธนาคารเมล็ดพันธุ์ (Seed Banking Workshop) ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562(Last update 2/20/2019)
164
63
คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6 เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 2/18/2019)
106
64
อ.ส.พ. จัดอบรมการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ และบริหารการควบคุมภายใน(Last update 2/15/2019)
105
65
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมเสวนาในช่วง นักเขียนพบผู้อ่าน(Last update 2/8/2019)
125
66
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)(Last update 2/8/2019)
98
67
เปิดงาน “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2562”(Last update 2/1/2019)
112
68
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ริม(Last update 2/1/2019)
129
69
โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดแสดงพันธุ์พืช สำหรับบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2562(Last update 2/1/2019)
91
70
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2562(Last update 1/25/2019)
142
71
คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดลำพูน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช(Last update 1/22/2019)
88
72
งานแถลงข่าว ทส.(Last update 1/17/2019)
114
73
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล(Last update 1/17/2019)
89
74
นักวิชาการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ช่วยสอน(Last update 1/17/2019)
93
75
อ.ส.พ.ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล(Last update 1/14/2019)
111
76
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 1/12/2019)
76
77
เปิดงาน Botanic Festival 2019 “ผักสวนครัว รั้วดอกไม้” สร้างสีสันการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่(Last update 12/21/2018)
185
78
มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ(Last update 12/17/2018)
151
79
เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช(Last update 12/17/2018)
152
80
อ.ส.พ. จัดฝึกอบรม การนำ Competency ไปใช้ในภาคปฏิบัติ(Last update 12/17/2018)
151
81
สวนพฤกษศาสตร์ฯ ร่วมพิธีเปิดงาน "แอ่วแม่แรมม่วนใจ๋ ครั้งที่ 5"(Last update 12/17/2018)
107
82
แถลงข่าวประจำสัปดาห์(Last update 12/13/2018)
110
83
ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 12/12/2018)
149
84
อ.ส.พ. จัดฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0(Last update 12/6/2018)
168
85
วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561(Last update 12/6/2018)
128
86
แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นเรื่อง องค์การสวนพฤกษศาสตร์เชิญร่วมงาน Botanic Festival 2019 "ผักสวนครัวรั้วดอกไม้"(Last update 12/4/2018)
130
87
งานวันเกษตรและของดีตำบลโป่งแยง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561(Last update 12/3/2018)
121
88
เลขาธิการสภากาชาดไทยเข้าเยี่ยมชมร้านกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานกาชาดประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ(Last update 12/3/2018)
72
89
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเยี่ยมร้านกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Last update 12/3/2018)
75
90
ภาพบรรยากาศภายในร้านกาชาด(Last update 12/3/2018)
65
91
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก(Last update 12/3/2018)
65
92
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดร้านกาชาดภายในงาน 125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม(Last update 12/3/2018)
56
93
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) หรือมิวเซียมสยาม พร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ(Last update 11/15/2018)
133
94
การประชุมผู้บริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561(Last update 11/13/2018)
139
95
แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020(Last update 11/13/2018)
125
96
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การนำ Competency ไปใช้ในภาคปฏิบัติ(Last update 11/13/2018)
131
97
ภาพบรรยากาศกิจกรรมวิ่งโป่งแยงเทรล 2018(Last update 11/12/2018)
111
98
งาน Chaingmai Flora 2018 : Explore The Magical Fairy Flora ดอกไม้เหนือจินตนาการ(Last update 11/5/2018)
104
99
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนเพื่อจัดทำหลักสูตรและสื่อในการเผยแพร่ความรู้(Last update 10/29/2018)
140
100
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่ทูตการท่องเที่ยวแห่งจังหวัดเชียงใหม่(Last update 10/24/2018)
133