ไทย / ENGLISH
     

เกี่ยวกับสวน (About)

Welcome to สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

Work One

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

       สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เริ่มก่อตั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2551 ประจำปีงบประมาณ 2552 ปัจจุบันก่อตั้งมาแล้วกว่า 8 ปี สังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการเริ่มเช่าพื้นที่ ที่ราชพัสดุ ณ ทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) ต. บ้านกล้วย อ. เมือง จ. สุโขทัย มีพื้นที่ 340 ไร่
ประกอบกับจังหวัดสุโขทัยมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ เป็นศูนย์กลางมรดกทางวัฒนธรรมในอดีต ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาทิ โบราณสถาน โบราณวัตถุ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิด ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ตาล, มะขาม, มะพร้าว, หมาก, พลู, พิกุล, บุนนาค, มะขวิด ฯลฯ ทำให้พื้นที่จังหวัดสุโขทัยเป็นปัจจัยในการเลือกจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สาขาในส่วนภูมิภาค นอกจากนี้จังหวัดสุโขทัยยังเป็นพื้นที่แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีการคมนาคมที่สะดวก ไม่ว่าจะเดินทางโดยรถยนต์ โดยเครื่องบิน ทางรถไฟ ก็ล้วนสะดวกต่อการเข้าถึง

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย
(1) เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมพรรณไม้ ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่น ที่จัดปลูกเป็นหมวดหมู่
(2) เพื่อขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์ไม้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่น
(3) เพื่อศึกษาค้นคว้า ฝึกอบรม และวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์ในพันธุ์ไม้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่น
(4) เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพรรณไม้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับนันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ และให้ความรู้โดยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์

วิสัยทัศน์

     เป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์และพัฒนา ศึกษาวิจัย พันธุ์ไม้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่น และเอื้อประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน เชื่อมโยงเส้นทางอารยธรรมโขง – สาละวิน

พันธกิจ


      2.1 สร้างองค์ความรู้และมีการรวบรวมพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ และพันธุ์ไม้หายากตามหลักวิชาพฤกษศาสตร์
      2.2 รวมรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ในวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน
      2.3 เป็นพื้นที่เผยแพร่ เรียนรู้ และพักผ่อนหย่อนใจของผู้สนใจเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ในวัฒนธรรมและ             ภูมิปัญญาพื้นถิ่น


เป้าวัตถุประสงค์

       3.1 เป็นพื้นที่รวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและพันธุ์ไม้หายากใกล้สูญพันธุ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่น
3.2 พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุ์ไม้ในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่น
3.3 ทำการวิจัยเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ที่เกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่น

 

บริการที่น่าสนใจ

Service bgo MIS
(สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร) Image 01

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร ซึ่งมีลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร

More
Service BGO Webboard
(เว็บบอร์ดองค์การ)
Image 03

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้บริการเว็บบอร์ดแก่ประชาชน
บุคคลภายนอกองค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ด้านบริการถาม-ตอบเกี่ยวกับองค์กร

More
BGO Information center electronics
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ)
Image 02

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการด้าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ เพื่อบริการประชาชน

More
Thailand Web Stat
Last Update: 16/03/2015
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand ::