ไทย / ENGLISH
     

เกี่ยวกับสวน (About)

Welcome to สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น

Work One


   การจัดตั้ง

       องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชให้ได้สมบูรณ์ที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่ส่วนรวมอย่างทั่วถึง จึงมีนโยบายจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ประจำภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยจำนวน 5 แห่ง ซึ่งมีภารกิจหลัก เป็นศูนย์รวมพรรณไม้ วิจัยและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ทำการสำรวจพื้นที่ทุ่งพึงพืดอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น พบว่าพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งเป็นศูนย์รวมพรรณไม้ประจำภูมิภาค จึงได้เข้าดำเนินการในพื้นที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน  โดยใช้ชื่อว่าศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่นและปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้พื้นเมืองและไม้ประจำถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. เพื่อเป็นสถานที่อนุรักษ์และเพาะขยายพรรณไม้พื้นเมืองและไม้ประจำถิ่น และนำกลับคืนสู่ธรรมชาติตามเดิมเพื่อคืนธรรมชาติให้แก่ระบบนิเวศน์
  3. เพื่อมุ่งพัฒนาให้เป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม
  4. เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติของทุกสถาบัน ผู้สนใจ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของท้องถิ่นและภูมิภาค
  5. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน

ภารกิจ
       สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น เป็นสาขาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่รวบรวมพรรณไม้พื้นเมือง และพรรณไม้ประจำถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืช รวมไปถึงการพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติพร้อมแหล่งสันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม


ที่ตั้งและการเดินทาง
       สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ทุ่งพึงพืด ในพื้นที่ 2 ตำบล คือตำบลหัวทุ่ง และตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ห่างจากที่ตั้งอำเภอพลประมาณ 12 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยมีทางหลวงจังหวัด สายเมืองพล – ท่านางแนว (หมายเลข 2233) ผ่าน

วิสัยทัศน์สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น
       สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นสาขาสวนพฤกษศาสต์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่รวบรวมพรรณไม้ประจำถิ่นและข้อมูลพืชของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์ทดลองสาธิตและวิจัยพืชเศรษฐกิจและพืชทนเค็มโดยร่วมมือกับนักวิจัยจากสถาบันในภูมิภาคให้เป็นสถานที่ศึกษาฝึกอบมของนักเรียน นักศึกษาจาสถานบันการศึกษาในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาพื้นที่และภูมิทัศน์ให้ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในธรรมชาติตลอดจนแหล่งสันทนาการและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

 

 

บริการที่น่าสนใจ

Service bgo MIS
(สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร) Image 01

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร ซึ่งมีลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร

More
Service BGO Webboard
(เว็บบอร์ดองค์การ)
Image 03

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้บริการเว็บบอร์ดแก่ประชาชน
บุคคลภายนอกองค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ด้านบริการถาม-ตอบเกี่ยวกับองค์กร

More
BGO Information center electronics
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ)
Image 02

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการด้าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ เพื่อบริการประชาชน

More
Thailand Web Stat
Last Update: 16/03/2015
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand ::